Dorota Konecka

Egida Dorota Konecka


O Nas

Ubezpieczeniami zajmujemy się od 2008 roku. Od samego początku nasza droga związana jest z ERGO Hestią. Naszą wiedzę na temat ubezpieczeń ukształtowało w głównej mierze uczestnictwo w programie ARGO, dzięki któremu mogliśmy brać udział w profesjonalnych szkoleniach. Obecnie działamy jako multiagencja ubezpieczeniowa oferując ubezpieczenia różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Lata aktywnego kontaktu z klientami pomogły nam zrozumieć, że najważniejsze w zakresie dystrybucji ubezpieczeń jest profesjonalne doradztwo. Klient, aby mógł poczuć się bezpieczny musi mieć pewność, że osoba, z którą rozmawia o ubezpieczeniach jest profesjonalistą. Oprócz ubezpieczeń majątkowych specjalizujemy się również w ubezpieczeniach na życie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Zapraszamy Państwa do naszego biura.


Oferta

Proponujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz osobowych, dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.

Co chcesz ubezpieczyć?

Wybierz więcej niż jedno ubezpieczenie, by zyskać korzystniejszą cenę

Oferujemy również ubezpieczenia innych Towarzystw Ubezpieczeniowych.


Informacje o ERGO HESTII

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Rocznie zapewnia ochronę zarówno ponad 3 milionom klientów indywidualnych jak też kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.


Poznaj projekt „Punkty Standard ERGO Hestii"

ERGO Hestia stawia na profesjonalne doradztwo w nowoczesnej i otwartej na dialog z klientami przestrzeni Punktów Standard. To nasza wizja nowoczesności i budowania trwałych relacji z klientem. Do współpracy w projekcie zapraszamy wybranych, zaufanych i lojalnych partnerów biznesowych, utożsamiających się z ERGO Hestią i zdeterminowanych w dążeniu do realizacji celów. To prawdziwa elita, z którą w ten sposób współtworzymy miejsce pracy godne jej pozycji.


Kontakt

  Formularz kontaktowy

  Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, indywidualne konto internetowe udostępnione przez Ubezpieczyciela) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

  Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
  3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

  4. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
  1) decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  2) w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  3) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa;
  4) pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  1) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
  2) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  3) w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
  4) w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.

  6. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom reasekuracji, innym zakładom ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w ramach pomocy Assistance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

  7. ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

  8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
  5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

  9. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

  10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

  11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

  rozwiń

  Aktualności

  Polskie uzdrowiska walczą o eko-nagrodę
  09.08.2022

  Polskie uzdrowiska walczą o eko-nagrodę
  ERGO Hestia z certyfikatem Great Place to Work
  18.07.2022

  ERGO Hestia z certyfikatem Great Place to Work
  Zarządzanie prywatnością

  Niniejsza strona korzysta z plików cookies

  Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

  Współadministratorami danych osobowych są:

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

  a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

  Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

  Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

  Czytaj więcej w naszej polityce cookies

  Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

  Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

  Marketingowe pliki cookies

  Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

  Statystyczne pliki cookies

  Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

  Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies